Volume 4, Issue 2, June 2018
Multiplicity in Long Noncoding RNA in Living Cells
Riki Kurokawa, Reina Komiya, Takanori Oyoshi, Yoko Matsuno, Hidenori Tani, Masato Katahira, Keisuke Hitachi, Yuji Iwashita, Takefumi Yamashita, Keiko Kondo, Ryoma Yoneda, Yudai Yamaoki, Naomi Ueda, Tsukasa Mashima, Naohiro Kobayashi, Takashi Nagata, Ayaka Kiyoishi, Masayuki Miyake, Fumi Kano, Masayuki Murata, Nesreen Hamad, Kohei Sasaki, Naoyuki Shoji
Pages: 18-23     Published Online: Aug. 16, 2018
DOI: 10.11648/j.bs.20180402.11
Abstract | Full-Text PDF (869KB)
View 867                 Downloads 108
Browse journals by subject